مشخص شدن وضعیت بورس ایران در انتخابات ریاست جمهوری

question