هفته نامه

 

هفته نامه شماره یک با موضوع : تحلیل جامع بازار

در فضای مجازی احتمالا تحلیل های مختلفی برای ارزهای دیجیتال مشاهده می کنید، مشکل عمده این دست از تحلیل ها این است که از یک زاویه به بازار نگاه می کنند

 

هفته نامه شماره دو با موضوع : تحلیل جامع بازار

در فضای مجازی احتمالا تحلیل های مختلفی برای ارزهای دیجیتال مشاهده می کنید، مشکل عمده این دست از تحلیل ها این است که از یک زاویه به بازار نگاه می کنند

 

هفته نامه شماره سه با موضوع : تحلیل جامع بازار

در فضای مجازی احتمالا تحلیل های مختلفی برای ارزهای دیجیتال مشاهده می کنید، مشکل عمده این دست از تحلیل ها این است که از یک زاویه به بازار نگاه می کنند

question